הזן מספר רישוי
בית > תקנון

תקנון סולו

תקנון הטבות במסגרת פעילויות כהגדרתן להלן לגולשי עמודי הרשתות החברתיות של חברת סולו מיי קאר (מוטוקוויק) בע"מ (להלן "סולו"). הפעילוית יבוצעו במסגרת הרשתות החברותיות של סולו:

www.facebook.com/solomycar
www.instagram.com/solo_love_your_car

https://www.tiktok.com/@solo_my_car
 

 • במסגרת שיתופי פעולה של העמוד עם ספקים שונים, יוצעו למשתמשי האתר מעת לעת, פעילויות ו/או חידונים ו/או משחקים ו/או תחרויות (להלן "פעילויות") אשר יתבססו על כישוריהם ויכולותיהם של משתמשי האתר ויאפשרו להם לזכות בהטבות שונות. תנאים והוראות הנוגעים לפעילויות ואשר אינם כלולים בתקנון זה, יפורסמו באתר במועדי פרסום פעילויות.
 • השתתפות בכל אחד מהפעילויות , תהווה הסכמה להוראות תקנון זה ותנאי הפעילויות.
 • הזכאים להשתתף בפעילויות השונות:
 • זכאים להשתתף גולשי האתר אשר עמדו בתנאי תקנון זה במלואם. 
 • ההשתתפות בפעילויות הינה אישית בלבד, משמע, על המשתתף למסור אך ורק את פרטיו האישיים כאמור בסעיף זה, ועל פרטיו להיות מעודכנים במערכת. 
 • בפעילויות לא יהיו רשאים להשתתף מנהלי ועובדי סולו בע"מ) לרבות ספקים או קבלנים עצמאיים העובדים עבור סולו (ובני משפחותיהם וכן כל אדם הקשור בניהול הפעילויות בין במישרין ובין בעקיפין. "בן משפחה" לעניין סעיף זה – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.  סולו תהיה רשאית לוודא את זהותם של המשתתפים בפעילויות על מנת לוודא תקינותם ואמתותם בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות במועד מימוש ההטבה, ועל פי שיקול דעתה.
 • פרטי המשתתפים בפעילויות יישמרו במאגרי סולו ו/או שותפיה לקיום הפעילויות. סולו תהיה רשאית לחשוף מידע אישי זה, בין היתר, בכדי
 • לציית להוראות כל דין ו/או להגן על זכויותיה של סולו ו/או לקוחותיה ו/או מי מטעמה
 •  לאכוף את הוראות תקנון זה.
 • מובהר בזאת, כי אין בהוראות סעיף זה בכדי לצמצם או לגרוע מהוראות הסכמי / תנאי השימוש או הרישום החלים על רישום או שימוש במי משירותי סולו או שירותי רשתות חברתית. 
 • סולו תהיה רשאית לבדוק את עמידתו של כל משתתף בתנאי תקנון זה ואת זכאותו לקבלת הטבה בכל דרך שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה. 
 • כל משתתף יהיה ראשי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד ולזכות בפרס אחד בלבד במסגרת השתתפות. כאמור – אלא אם נקבע אחרת מפורשות בהוראות הפעילות.
 • תוקף הפעילות תקופת הפעילות ותקופת מימוש ההטבות יפורסמו במסגרת הוראות הפעילויות ברשתות חברתית באופן פרטני בנוגע לכל פעילות. 
 • סולו שומרת לעצמה את הזכות לקצר, להאריך או לבטל את מי מהפעילויות כפי שתמצא לנכון ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או דרישה בגין שינוי או ביטול כאמור.
 • בחירת הזוכים בפעילויות, הודעה על זכיה, אופן בחירת הזוכים בהטבות ואופן מימוש ההטבות יפורסמו במסגרת הפעילויות באופן פרטני. בחירת הזוכים בפעילות, תבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של סולו ו/או שותפיה לקיום הפעילות ולמשתתפים לא יהיה כל טענה בנוגע לכך.
 • סולו שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את ההטבות אם וכפי שתמצא לנכון ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או דרישה בגין שינוי או ביטול כאמור. 
 • הודעה בדבר זכייה בהטבה תישלח למשתתפים באמצעות תיבת ההודעות האישית ברשתות חברתית, שתישלח לחשבון הרשתות חברתית ממנו שלח המשתתף הודעה
 • בחלק מהפעילויות משתתף אשר קיבל הודעת זכייה להגיע למיקום מסוים לצורך קבלת ההטבה ו/או לחתום על אישור קבלת ההטבה. הגעה למיקום כאמור במועד ו/או חתימה על אישור כאמור מהווה תנאי מקדים ומחייב לקבלת ההטבה.
 • במידה ומשתתף אשר קיבל הודעת זכייה לא יגיע במועד אשר יוגדר לצורך כך או יסרב לחתום על אישור כאמור ייחשב המשתתף כאילו וויתר על זכייתו ולא תהיה לו כל טענה או דרישה בנוגע לכך.
 • בחירת זוכה מחליף: באם לא יאותר משתתף אשר קיבל הודעת זכייה במועד בחינת הזכאות, תוך 48 שעות מרגע שליחת הודעת הזכייה, או אם יתברר כי משתתף, אשר קיבל הודעת זכייה במועד בחינת הזכאות, לא עמד בתנאי תקנון זה, אזי הזכאות לקבלת הפרס/ הטבה תועבר למשתתף אשר מבחינה כרונולוגית היה זכאי לקבלת הודעת הזכייה מקום לאחר המשתתף המקורי אשר קיבל את הודעת הזכייה כאמור. במקרה זה זכאותו של מקבל הודעת הזכייה המקורי תתבטל.
 • מקרה של זכייה שלא כדין: מבלי לגרוע מכלליות האמור, מקום בו יתגלה שהזוכה בהטבה לא עמד בהוראות תקנון זה, סולו תהיה רשאית לדרוש שישיב לידיה את מלוא שווי ההטבה לאלתר ולזוכה שלא כדין כאמור לא תהיה כל טענה או דרישה בגין כך.
 • הפרסים
 •  ההטבות/ פרסים/ מתנות יפורסמו פרטנית בנוגע לכל פעילות במסגרת התנאים שיפורסמו באותה הפעילות.
 • חלוקת ההטבות/ פרסים/ המתנות למשתתפים תתבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של סולו. 
 • סולו תהא זכאית בכל שלב להחליף את ההטבה בהטבה בעלת ערך כספי דומה או גבוה יותר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מובהר כי סולו עשויה להתנות את קבלת ההטבה בפרסום שם ותמונת הזוכה וכן בליווי מתן ההטבה בכיסוי תקשורתי לרבות במסגרת פרסומות ו/או קידום מכירות מכל מין או סוג שהוא (כפי שתמצא לנכון) ולא יהיה לזוכה כל טענה על כך.
 •  ההטבה הינה אישית, לזוכה בלבד, ואינה ניתנת להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל הטבה או מוצר אחרים.
 • הערות כלליות:

 • השימוש הינו בלשון יחיד זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילויות בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • סולו תהא רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את אורך הפעילויות, לשנות את ההטבות בכל שלב משלבי הפעילות, לשנות את תנאי הפעילות, בהודעה שתפרסם באתר או בכל מדיה אחרת כפי שתמצא לנכון.
 • סולו תהא רשאית על-פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבטל את הפעילויות, או מי מהם, בכל עת בהודעה שתתפרסם מראש באתר או בכל מדיה אחרת שתמצא לנכון. 
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, וכיו"ב אירועים שאינם תלויים סולו, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בפעילויות בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 • סולו אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה או אופן לאי היכולת לממש את ההטבה עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי כל שיבוש, עיכוב או כל פגם אחר בהטבה ו/או בקשר עם ההטבה ו/או לגבי מימושה.
 • סולו לא תהיה אחראית לכל נזק או פגיעה אשר ייגרמו לכל צד שלישי שהוא בקשר עם הפעילויות. 
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, סולו שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילויות או את הפעילויות כולם, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילויות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת.
 • מובהר כי השתתפות בפעילויות הינה לצורכי שעשוע בלבד וכי ייתכן ויפלו במסגרתם טעויות. בכל מקרה, השתתפות בפעילויות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילויות, ניהולם, תוצאותיהם ו/או כל הכרוך בהם.
 • האחריות למימוש ההטבה הינה על המשתתפים בלבד. סולו לא תישא באחריות כלשהי לרבות בגין נזק או הפסד בגין מימוש ו/או אי מימוש ההטבה, כולה או חלקה, על ידי משתתף זוכה.
 • ההשתתפות בפעילויות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. סולו לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא אשר נגרם למי מ המשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם בפעילויות. 
 • כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על המשתתפים הזוכים בפעילויות ויהיו על חשבונם ועל אחריותו של כל משתתף זוכה בלבד. סולו תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על-פי דין, את פרטי המשתתפים הזוכים ו/או לנכות מס במקור. סולו לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכיית המשתתפים בפעילויות.
 • סולו רשאית להתאים את תנאי הפעילות בהתאם לבקשת אדם בעל מוגבלות.
 • מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף בפעילויות ו/או של סולו מנעה את יכולתו של משתתף לקחת חלק בפעילות תהא סולו פטורה מאחריות כלפי אותו משתתף. 
 • בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לכל הוראות תקנון זה, וכן פוטר את סולו מכל טענה או תביעה בכל הקשור לפעילות. 
 • סולו תהא רשאית שלא לאפשר להשתתף בפעילויות ו/או שלא למסור את ההטבה לידי מי שהשתתפותו בפעילות כמפורט לעיל, נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין, או בניגוד להוראות תקנון זה, מכל בחינה שהיא.
 • מובהר בזאת, כי עובדת זכייתו של משתתף בפעילות עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים.
 • למען הסר ספק מובהר כי המשתתף הזוכה מסכים ומאשר כי ייתכן עצם זכייתו בהטבה ומימוש ההטבה ילוו בסיקור תקשורתי ולא תהיה לו כל טענה או דרישה בגין ליווי תקשורתי זה אשר יהוו חלק אינטגרלי בהטבה וסירוב לליווי כאמור יהיה עילה מספקת לביטול זכייתו בהטבה.
 •  

  X
  X
  לצ'אט עם נציג
  user icon
  שלום,
  x close button